5th March 2021

We're excited to announce that the E-bug Educators Training course, developed by BSAC & Public Health England, is now available in Welsh. It is a free health education resource that provides fun and accessible learning for students in the classroom and/or at home, on the subject of reducing the spread of infections and antibiotic resistance in the UK.

Public Health Wales have been working with e-bug to develop this Welsh language e-learning course which provides relevant information and statistics based on the population of Wales.  It can be used to educate children and young people about the spread of infections, how to prevent and treat infections and about the responsible use of antibiotics, in the hope of reducing AMR.  This course was developed by Public Health England (PHE) and the British Association for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC), for teachers/educators, and for other people working with children or young people.

The course has been designed specifically for welsh-language primary and secondary school educators, as well as those who lead community groups targeting children and young people (aged 4-18).  The course can be used to support parents, carers and educators to teach children using the e-Bug resources during the COVID-19 pandemic.  The course might also be of interest to healthcare professionals who work with children, for example, school nurses. Local authority or government officials involved in the management of infections and improving antibiotic use within communities, might also find this course useful.

This free educational resource can be used to learn more about important health topics linked to AMR, through the medium of Welsh.  Throughout the teacher sections you will find

 • detailed lesson plans
 • fun student worksheets
 • extension activities
 • animations
 • Activity demonstrations
 • PowerPoint presentations to assist with the more difficult aspects of microbiology.

All activities and plans have been designed to complement the National Curriculum. The student pages complement the teacher resources by providing online games, revision pages and lots more to continue the learning experience at home.

The course, which is accredited by the Royal College of Pathologists provides complete autonomy around the learning as it can be completed in your own time.  Once enrolled on the course, you are expected to compete the course within 3 weeks, this works out on average as 2 hours study per week.

As a Welsh language educator you have the opportunity to educate and empower the next generation about one of the biggest health threats we face globally – antimicrobial resistance.

Join the course here

 

*

 

Addysg ymwrthedd gwrthficrobaidd cyfrwng Cymraeg rhad ac am ddim ar gael nawr trwy e-Byg.  Cyfle i ddysgu sut i addysgu a grymuso plant a phobl ifanc yn well mewn atal ymlediad heintiau a defnyddio gwrthfiotigau mewn ffordd gyfrifol.

Mae’r hyfforddiant e-Byg i addysgwyr ar gael nawr am y tro cyntaf trwy gyfrwng y Gymraeg.  Adnodd addysgol am ddim ydyw, sy’n cynnig dysgu hwyliog a hygyrch i fyfyrwyr i’w ddefnyddio yn y dosbarth a/neu gartref, yn ymwneud a lleihau lledaeniad heintiau ac ymwrthedd gwrthficrobaidd yn y DU.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi bod yn gweithio gyda e-Byg i ddatblygu’r cwrs ar-lein cyfrwng Cymraeg yma, sy’n darparu gwybodaeth ac ystadegau perthnasol i boblogaeth Cymru.  Gellir defnyddio’r wybodaeth i addysgu plant a phobl ifanc am ymlediad heintiau, sut i atal a thrin heintiau, yn ogystal â defnyddio gwrthfiotigau yn gyfrifol, yn y gobaith i leihau ymwrthedd gwrthficrobaidd.  Datblygwyd y cwrs hwn gan Public Health England (PHE) a Chymdeithas Cemotherapi Gwrthficrobaidd Prydain (BSAC) i athrawon/addysgwyr, ac i bobl eraill sy’n gweithio gyda phlant neu bobl ifanc.

Mae’r cwrs wedi’i lunio yn benodol i addysgwyr cyfrwng Cymraeg ysgolion cynradd ac uwchradd, yn ogystal â phobl sy’n arwain grwpiau cymunedol sy’n targedu plant a phobl ifanc (4-18 oed).  Fe all y cwrs gael ei ddefnyddio i gefnogi rhieni, gofalwyr ac addysgwyr i ddysgu plant gan ddefnyddio adnodd e-Byg yn ystod pandemig COVID-19.  Gallai’r cwrs fod o ddiddordeb i bobl broffesiynol ym maes gofal iechyd sy’n gweithio gyda phlant, er enghraifft, nyrsys ysgol. Efallai y bydd y cwrs hwn o ddiddordeb hefyd i swyddogion awdurdod lleol neu swyddogion llywodraethol sy’n gweithio i reoli heintiau a gwella’r ffordd y mae cymunedau’n defnyddio gwrthfiotigau.

Gall yr adnodd addysgu rhad ac am ddim yma gael ei ddefnyddio i ddysgu mwy am bynciau iechyd pwysig sy’n gysylltiedig â ymwrthedd gwrthficrobaidd, trwy gyfrwng y Gymraeg.  Yn yr adrannau athrawon, fe ddewch chi o hyd i:

 • cynlluniau gwersi manwl
 • taflenni gwaith hwyliog i ddisgyblion
 • gweithgareddau estynedig
 • animeiddiadau
 • arddangosiadau o weithgareddau
 • cyflwyniadau pwynt-pwer i’ch helpu gydag elfennau anoddach microbioleg.

Mae’r holl weithgareddau a’r cynlluniau yn ategu’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae tudalennau disgyblion cynradd ac uwchradd yn ategu adnoddau’r athrawon drwy ddarparu gemau ar-lein, tudalennau adolygu a llawer mwy, i barhau â’r dysgu gartref.

Maer cwrs, sy’n ardystiedig gan Goleg Brenhinol y Patholegwyr yn cynnig ymreolaeth lwyr o gwmpas y dysgu gan y gellir cwblhau’r cwrs yn eich amser eich hun.  Unwaith y byddwch wedi cofrestru ar y cwrs, mae’n ofynnol i chi gwblhau’r cwrs mewn 3 wythnos, mae hyn ar gyfartaledd yn ddwy awr o astudio yr wythnos.

Fel addysgwyr yn yr iaith Gymraeg, mae gennych y cyfle i addysgu a grymuso’r genhedlaeth nesaf am un o fygythiadau iechyd mwyaf Byd-eang sy’n ein gwynebu heddiw –  ymwrthedd gwrthficrobaidd.

 

GP? Pharmacist? Researcher? Social Scientist? Whatever field you work in, if you’re committed to fighting infection then we want you to join us as a BSAC Member.
Become a member

Having trouble finding what you're after?

Top